Όσοι έχουν νεύρα πάνε στο νευρολόγο και όχι στο δημοτικό συμβούλιο. Η νέα συνεδρίαση και τα θέματα της.

Δεκεμβρίου 3, 2017
Από

Με επιθεώρηση Σεφερλή και κακοπαιγμένη μάλιστα μοιάζουν όλο και πιο πολύ οι  συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, όπου κάποιοι«νευρικοί» της διοίκησης σκορπούν το γέλιο,

αλλά  και την αηδία σε όσους έχουν την ατυχία να παραβρίσκονται σε αυτές τις ελεεινές συνεδριάσεις, που αποτελούν προσβολή για το θεσμό, αλλά και για το Ωραιόκαστρο.

Νεύρα έχουν συνήθως οι αποτυχημένες διοικήσεις που βρίσκονται στο τέλος της θητείας τους και ξέρουν ότι χάνουν και για αυτό τους φταίνε όλα και όλοι και «ξεχνάνε»  τους καλούς τρόπους.  Πάντως όσοι έχουννεύρα ας πάνε καλύτερα σε κανέναν νευρολόγο παρά να έρχονται στο δημοτικό συμβούλιο.

 Τα θέματα της νέας συνεδρίασης περιέχουν το γνωστό μενού  της διοίκησης.  Μελέτες και μελέτες,  αναμορφώσεις και  αναμορφώσεις του προϋπολογισμού.   Αυτά κυριαρχούν μεταξύ των 17 θεμάτων της ημερήσιας  διάταξης και γύρευε πόσα άλλα θα προστεθούν  ως πρόημερησια θέματα.

 Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου θα γίνει τη Δευτέρα κι ώρα 19:00 και μπορούν δημότες και δημοτικοί σύμβουλοι να υποβάλουν  προτάσεις και ερωτήσεις προς το Προεδρείο του Δ.Σ. και το Δήμαρχο.  Αναλυτικά τα θέματα είναι:

Έτσι είναι, εάν έχεις να παρουσιάσεις έργο σαν δήμαρχος γιατί να νευριάζεις; άσε να νευριάζει η αντιπολίτευση. (φωτο απο stathis)

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της 19ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 348/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Εισηγητής: ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΘΕΜΑ 2ο: α) Έγκριση της 20ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 349/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και β) Κατανομή ποσού 103.510,00 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ωραιοκάστρου για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Δ΄ κατανομή), έγκριση της δαπάνης στον Κ.Α. 00.6711.0000 με τίτλο «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές» και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 10ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΗΤΗΣ – ΔΡΥΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 9η ΚΥΡΙΑ ΟΔΟ ΛΗΤΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΔΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ)», με Αρ. Μελέτης 33/2015 και Αρ. Έργου: 13/2016. Εισηγητής: ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ 4ο: Υποβολή σχεδίου Καθορισμού Συμβατικής Αμοιβής της μελέτης «Kτηματογράφηση – Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής περιοχών επέκτασης Ωραιοκάστρου όπως εμφανίζονται στο διάγραμμα Π.1.1. του ΓΠΣ Ωραιοκάστρου». Εισηγητής: ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για έγκριση και οριστική Παραλαβή της Τοπογραφικής και Γεωτεχνικής Μελέτης για το έργο με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ 12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ», με Αρ. Μελέτης 2/2016 και Αρ. Έργου 6/2016. Εισηγητής: ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ 6ο: Παράταση προθεσμίας παράδοσης της Αρχιτεκτονικής, Ειδικής Αρχιτεκτονικής, Στατικής, Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης και τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης, για το έργο με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ 12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ», με Αριθμ. Μελέτης: 2/2016 και Αριθμ. ΄Εργου: 6/2016 . Εισηγητής: ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για παράταση ή μη της ισχύος της υπ’ αριθμ. 375/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση μηνιαίου μισθώματος κατά 20% για το Δημοτικό Αναψυκτήριο Παλαιοκάστρου, το οποίο εκμισθώνεται από τον Δήμο Ωραιοκάστρου στην εταιρία ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε. (παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012). Εισηγητής: ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΘΕΜΑ 8o: Λήψη απόφασης για καθορισμό αρμοδιοτήτων που θα ασκούνται από τον Δήμο, στα πλαίσια ελέγχου της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης, μετά τη λήψη απόφασης περί μη επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας. Εισηγητής: ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 (αρ. πρωτ. 27341/24-11- 2017). Εισηγητής: ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Υπηρεσίες συμβούλου για την ωρίμανση πρότασης χρηματοδότησης στο «ΕΣΠΑ 2014-2020» για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» της υπ’ αριθμ. 21618/28-09-2017 σύμβασης από τον ανάδοχο «ΠΟΛΥΕΔΡΟΝ Α. ΤΣΙΤΣΙΠΛΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» Εισηγητής: ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ 11o: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 355/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Α.Ν.Ε.Θ.). Εισηγητής: ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΘΕΜΑ 12o: Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 284,60 ευρώ προκαταβολή προστίμου ΤΑΠ στο όνομα της εταιρίας «Ευάγγελος Κ. Κανταρτζής – Τεχνική Κατασκευαστική ΜΕΠΕ». Εισηγητής: ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΘΕΜΑ 13ο: Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 528,65 ευρώ από ρυμοτομία στο όνομα του Κατικαρίδη Άγγελου του Κωνσταντίνου. Εισηγητής: ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης για συμψηφισμό προσαυξήσεων και τόκων στο κεφάλαιο της κύριας οφειλής για τον κ. Μπάρμπα Νικόλαο του Πέτρου. Εισηγητής: ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τον κανονισμό χρήσης δημοτικών κτιρίων – αιθουσών του Δήμου Ωραιοκάστρου (σχ. η υπ’ αριθμ. 78/2017 Απ. Ε.Π.Ζ). Εισηγητής: ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ 16ο: Γνωμοδότηση σχετικά με τον φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της δραστηριότητας «Μονάδα διαχείρισης (αποθήκευσης) χρησιμοποιημένων συσσωρευτών» της εταιρίας «ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε.», στο αγροτ. 690Α Νεοχωρούδας, Δ. Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ωραιοκάστρου, Π.Κ.Μ. Εισηγητής: ΠΑΝΑΓΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΘΕΜΑ 17ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή μη ενταλματοποιημένων τιμολογίων προμηθευτών παρελθόντων ετών. Εισηγητής: ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο!!!

    Σχολιάστε

    Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

    *


    × 2 = 18