• .
  • .
  • .

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Ιανουαρίου 13, 2019
Από

Την Πέμπτη 17/1  και ώρα 19:00, συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο με 39 θέματα, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν 8 θέματα που αφορούν «Συμβιβαστική Επίλυση Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων» μεταξύ εταιρειών και του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Επίσης σε αυτή τη συνεδρίαση μπορούν οι πολίτες να απευθύνουν ερωτήσεις σε δήμαρχο και πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Αναλυτικά τα θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (Αρ. Σύμβασης 26246/14-11-2017)» – Επιβολή κυρώσεων έκπτωτου Αναδόχου, σύμφωνα με το αρ. 203 παρ.4 Ν.4412/2016. Εισηγητής: ΙΣΑΑΚ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

ΘΕΜΑ 2ο: Tροποποίηση τoυ Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου με σύσταση οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού για τους εργαζομένους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σύμφωνα με το άρθρο 91 του Νόμου 4583/18 (ΦΕΚ 212/18.12.2018 τεύχος Α’ ). Εισηγητής: ΙΣΑΑΚ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

 ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση και οριστική Παραλαβή της Υδραυλικής μελέτης για το έργο «Κατασκευή Γέφυρας Πενταλόφου-Νεοχωρούδας». Εισηγητής: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ

 ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση και οριστική Παραλαβή της μελέτης ΣΑΥ-ΦΑΥ και Τευχών Δημοπράτησης για το έργο «Κατασκευή Γέφυρας Πενταλόφου-Νεοχωρούδας». Εισηγητής: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της συμπληρωματικής κυκλοφοριακής μελέτης εργοταξιακής σήμανσης των οικισμών Νεοχωρούδας και Π 3 ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, για την Επιτροπή Παραλαβής Έργων αξίας μέχρι 5.869,41 € για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011. Εισηγητής: ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 ΘΕΜΑ 10o: Ορισμός της Επιτροπής Συμβιβαστικής επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων, με τους αναπληρωτές τους, έτους 2019 (παρ.1&2 αρθρ. 32 του Ν. 1080/80 όπως τροποποιήθηκε με τη παρ.8 αρθρ.7 του Ν. 2307/1995). Εισηγητής: ΚΑΡΥΔΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοπρασιών Εκποίησης, Εκμίσθωσης ή Μίσθωσης πραγμάτων του Δήμου, με τους αναπληρωτές τους, έτους 2019 ( ΠΔ 270/81- αρθρ. 1 & 3). Εισηγητής: ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ 12o: Ορισμός Επιτροπής Κατάρτισης ετήσιου μητρώου αρρένων έτους 2019. Εισηγητής: ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός μελών της επιτροπής του αρθρ. 7 του ΠΔ 270/81 με τους αναπληρωτές τους για τον έλεγχο (Καταμέτρηση και Εκτίμηση) των ακινήτων ή κινητών προς μίσθωση ή εκποίηση ή αγορά έτους 2019. Εισηγητής: ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ 14ο: Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή του αρθρ. 186 παρ.5 του Ν 3463/2006 ΔΚΚ για τον καθορισμό τιμήματος του ακινήτου, για απ΄ευθείας εκποίηση ή εκμίσθωση, έτους 2019. Εισηγητής: ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ 15o: Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, που θα συμμετέχει ως εκπρόσωπος του Δήμου Ωραιοκάστρου στην επιτροπή ελέγχου σταυλισμών και επιχειρήσεων επεξεργασίας προϊόντων ζωϊκής προέλευσης για το έτος 2019. Εισηγητής: ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ 16o: Λήψη απόφασης για συγκρότηση α) Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών β) Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. Εισηγητής: ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 (Γραφ. Προμηθειών). Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 18o: Tροποποίηση της υπ’ αριθμ. 402/2018 απόφασης Δ.Σ., που αφορά στην έγκριση της διοργάνωσης αγώνα δρόμου με τίτλο «Πρώτος αγώνας του Δρυμού», λόγω αλλαγής ημερομηνίας. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 19o : Λήψη απόφασης για απαλλαγή τέλους ταφής, σύμφωνα με το αρ. 11 του 4 Κανονισμού Κοιμητηρίων του Δήμου Ωραιοκάστρου. Εισηγητής: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 20ο: Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2018 απόφασης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων με θέμα: «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ Ο.Ε.»: Αναδρομικά Δημοτικών τελών, Δημοτικών φόρων & ΤΑΠ με τα αναλογούντα πρόστιμα. Εκδόθηκαν: η υπ’ αρ. 217/26-04-2018 απόφαση δημάρχου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ 21ο: Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2018 απόφασης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων με θέμα: “Α.ΦΩΤΙΑΔΗΣ – Χ. ΦΩΤΙΑΔΟΥ Ο.Ε” : Αναδρομικά Δημοτικών τελών, Δημοτικών φόρων & ΤΑΠ με τα αναλογούντα πρόστιμα για το έτος 2009. Εκδόθηκαν: η υπ’ αρ. 34150/462/20-11-2014 απόφαση δημάρχου και τα υπ’ αριθμ.: 00485, 00487, 00488, 00489 και 00494 αποσπάσματα βεβαιωτικών καταλογών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ 22ο: Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2018 απόφασης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων με θέμα: “Α.ΦΩΤΙΑΔΗΣ – Χ. ΦΩΤΙΑΔΟΥ Ο.Ε” : Αναδρομικά Δημοτικών τελών, Δημοτικών φόρων & ΤΑΠ με τα αναλογούντα πρόστιμα για το έτος 2010. Εκδόθηκαν: η υπ’ αρ. 34150/462/20-11-2014 απόφαση δημάρχου και τα υπ. αρ. :00485, 00487, 00488, 00489 και 00494 αποσπάσματα βεβαιωτικών καταλογών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ 23ο: Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2018 απόφασης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων με θέμα: “Α.ΦΩΤΙΑΔΗΣ – Χ. ΦΩΤΙΑΔΟΥ Ο.Ε”: Αναδρομικά Δημοτικών τελών, Δημοτικών φόρων & ΤΑΠ με τα αναλογούντα πρόστιμα για το έτος 2011. Εκδόθηκαν: η υπ’ αρ. 34150/462/20-11-2014 απόφαση δημάρχου και τα υπ’ αριθμ.: 00485, 00487, 00488, 00489 και 00494 αποσπάσματα βεβαιωτικών καταλογών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ

 ΘΕΜΑ 24ο: Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2018 απόφασης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων με θέμα: “Α.ΦΩΤΙΑΔΗΣ – Χ. ΦΩΤΙΑΔΟΥ Ο.Ε”: Αναδρομικά Δημοτικών τελών, Δημοτικών φόρων & ΤΑΠ με τα αναλογούντα πρόστιμα για το έτος 2012. Εκδόθηκαν: η υπ’ αρ. 34150/462/20-11-2014 απόφαση δημάρχου και τα υπ. αρ. :00485, 00487, 00488, 00489 και 00494 αποσπάσματα βεβαιωτικών καταλογών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ 25ο: Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2018 απόφασης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων με θέμα: “Α.ΦΩΤΙΑΔΗΣ – Χ. ΦΩΤΙΑΔΟΥ Ο.Ε”: Αναδρομικά Δημοτικών τελών, Δημοτικών φόρων & ΤΑΠ με τα αναλογούντα πρόστιμα για το έτος 2013. Εκδόθηκαν: η υπ’ αρ. 34150/462/20-11-2014 απόφαση δημάρχου και τα υπ’ αριθμ.: 00485, 00487, 00488, 00489 και 00494 αποσπάσματα βεβαιωτικών καταλογών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ 26ο: Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2018 απόφασης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων 5 με θέμα: “Α.ΦΩΤΙΑΔΗΣ – Χ. ΦΩΤΙΑΔΟΥ Ο.Ε”: Αναδρομικά Δημοτικών τελών, Δημοτικών φόρων & ΤΑΠ με τα αναλογούντα πρόστιμα για το έτος 2014. Εκδόθηκαν: η υπ’ αρ. 34150/462/20-11-2014 απόφαση δημάρχου και τα υπ’ αριθμ.: 00485, 00487, 00488, 00489 και 00494 αποσπάσματα βεβαιωτικών καταλογών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ 27ο: Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2018 απόφασης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων με θέμα: «ΤΑΚΑΣ – ΕΠΙΠΛΑ Α.Ε.»: Αναδρομικά Δημοτικών τελών, Δημοτικών φόρων & ΤΑΠ με τα αναλογούντα πρόστιμα. Εκδόθηκαν: η υπ’ αρ. 6568/12-04-2018 απόφαση δημάρχου τα υπ’αριθμ.: 00463, 00464, 00465, 00466, 00467, 00468, 00469, 00470, 00471 και 00472 αποσπάσματα βεβαιωτικών καταλογών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ 28ο: Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2018 απόφασης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων με θέμα: «ΖΑΝΟΥ-ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ”: Αναδρομικά Τέλη Ταφής. Εκδόθηκαν: το υπ’ αριθμ.: 00037/22-01-2018 απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ

 ΘΕΜΑ 29ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από κύρια οφειλή για τον κ. Ανεζίνη Αντώνιο του Σταύρου. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 30ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από κύρια οφειλή για τον κ. Γαβριηλίδη Γεώργιο του Δημητρίου. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 31ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από κύρια οφειλή για τον κ. Δαμιανίδη Θεόδωρο του Αποστόλου. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 32ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από κύρια οφειλή για τον κ. Ιωαννίδη Νικόλαο του Ιωάννη. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 33ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από κύρια οφειλή για την κα. Παπαδοπούλου Ευφροσύνη του Παναγιώτη Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 34ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από κύρια οφειλή για τον κ. Αυγέρου Ιωάννη του Μιχαήλ. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 35ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από κύρια οφειλή για τον κ. Γκαβανάσιο Κωνσταντίνο του Ιωάννη. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 36ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από κύρια οφειλή για τον κ. Σαλάβια Παναγιώτη του Παύλου. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 37ο: Λήψη απόφασης για επιστροφή τέλους ταφής για την κα Βελισσαρίδου Μαρία του Παναγιώτη. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 38o: Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής για την κα. Πανούση Σταυρούλα του Δημητρίου. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 39o: Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού για την κα. Θεοχαροπούλου Ελένη του Αθανασίου. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο!!!

    Σχολιάστε

    Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

    *


    × 6 = 6