ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ- ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ-ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ- ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ-ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ- ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ-
 • .
 • .
 • .

Yποψήφιοι της παράταξης «Αλληλεγγύη – Ανατροπή»

Φεβρουαρίου 10, 2019
Από

1. AΡΓΥΡΟΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γεννήθηκε στην Καβάλα και μένει στο Δρυμό από το 2001. Είναι παντρεμένη με τον Νικόλαο Καμπουρίδη και έχει ένα γιο 15 ετών. Πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Γνωρίζει αγγλικά και έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, στο χώρο των τροφίμων. Στην παρούσα φάση δεν εργάζεται. Ενδιαφέρεται για τα κοινά και είναι ενεργός πολίτης  με συμμετοχές σε κινηματικές δράσεις και συλλογικότητες.

2. ΓΙΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗΣ Γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1979 στην Θεσσαλονίκη και είναι μόνιμος κάτοικος Ωραιοκάστρου από το 2011. Είναι παντρεμένος και έχει ένα γιό το Νικόλα. Είναι απόφοιτος Τ.Ε. του Τμήματος Μηχανολόγων-Μηχανικών. Εργάζεται στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) από το Σεπτέμβριο του 2003, στην Διεύθυνση Κίνησης και αργότερα στην Διεύθυνση Συντήρησης του Αμαξοςτάσιου Σταυρούπολης. Πολιτικά δραστηριοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1997 ςτα φοιτητικά του χρόνια και η συνδικαλιστική του δράση ξεκίνησε στο επαγγελματικό του χώρο το 2003. Πάντα στο πλευρό της Αριστεράς. Στο παρελθόν έχει εκλεγεί στο διοικητικό συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Θεςςαλονίκης ΕΚΘ και σήμερα είναι εκλεγμένος σύμβουλος της Ομοςπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών και Συγκοινωνιών Ελλάδος ΟΣΜΕ. Επίσης, είναι ενεργό μέλος του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΘ και του Ταμείου Αλληλοβοήθείας ΟΑΣΘ και ΚΤΕΛ Νομού Θεςςαλονίκης.

3. ΚΑΒΑΚΟΠΟΤΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γεννήθηκε το 1949 ςτηΘεςςαλονίκη και κατοικεί στη Γαλήνη Ωραιοκάςτρου από το 1976. Είναι έγγαμος με δυο παιδιά. Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πολυτεχνείου της Πάτρας, εργάστηκε ως εκπαιδευτικός, κατόπιν ως μελετητης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταςτάςεων και στη ςυνέχεια ςτον ΟΤΕ έως τη συνταξιοδότησή  του. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανικών ΟΤΕ. Ενεργός πολίτης, ευαισθητοποιημένος με κοινωνικές ομάδες.

4. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Γεννήθηκε το 1964, έχει δυο ενήλικα παιδιά και κατοικεί ςτο Δρυμό από τις αρχές της  δεκαετίας του 2000. Εκπαιδευτικός της  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφέρειας Λαγκαδά. Συγγραφέας βιβλίου για την Α΄ τάξη του Δημοτικού, θεατρικών «Διθυραμβος εξ αμάξης». Γνωςτι για τθν πολυεπίπεδθ ςυμμετοχι τθσ ςτουσ αγώνεσ των εκπαιδευτικών για τα κζματα τθσ εκπαίδευςθσ αλλά και τισ κοινωνικζσ τθσ ευαιςκθςίεσ.

5. ΤΣΑΟΥΣΗ  ΜΑΡΙΑ Γεννήθηκε το 1958 και κατοικεί ςτο Παλαιόκαςτρο από το 1998. Είναι παντρεμζνθ και ζχει δφο παιδιά. Κάτοχοσ πτυχίου τθσ Ανωτάτθσ Βιομθχανικισ Σχολισ Θεςςαλονίκθσ (Α.Β.Σ.Θ.) Είναι μζλοσ του Οικονομικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ. Εργάςτθκε ωσ υπάλλθλοσ ςτον ΟΑΕΔ επί 30 χρόνια εκ των οποίων τα τελευταία ςτο ΟΑΕΔ Ωραιοκάςτρου και Διαβατών, όπου διετζλεςε και προϊςταμζνθ. Δραςτθριοποιείται ςε κοινωνικοφσ φορείσ, προςφζροντασ εκελοντικι εργαςία.Τους νέους υποψηφίους οι οποίοι με ανιδιοτέλεια, μαχητικότητα και στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των επιχειρηματικών και τοπικών χαρακτηριστικών της περιοχής του δήμου Ωραιοκάστρου, ανακοινώνει η παράταξη    «Αλληλεγγύη – Ανατροπή», με επικεφαλής τον Γρηγόρη Εδιρνέλη, ως συνοδοιπόρους και συναγωνιστές στον αγώνα της για ένα καλύτερο μέλλον για τους δημότες και τους επιχειρηματίες που ζουν και εργάζονται στα όρια του δήμου.

Προτεραιότητα στην επιλογή των υποψηφίων της παράταξης «Αλληλεγγύη – Ανατροπή» είναι το να αποτελούν ενεργά μέλη της κοινωνίας του Ωραιοκάστρου, ξεχωριστές προσωπικότητες στον τομέα του πολιτισμού, στις επιστήμες, στην επαγγελματική σταδιοδρομία, στους κοινωνικούς αγώνες, στην ανιδιοτελή κοινωνική προσφορά.

Οι νέοι υποψήφιοι που θα βαδίσουν παράλληλα και θα αγωνιστούν με την «Αλληλεγγύη – Ανατροπή» και τον επικεφαλής της, Γρηγόρη Εδιρνέλη, είναι η Βασιλειάδου Σοφία, δασολόγος και κάτοχος Μεταπτυχιακού στην Πληροφορική, Μπάμπης Καλώνης, υπάλληλος τράπεζας και ενεργόα μέλος αθλητικών σωματείων, Ειρήνη Σαββίδου, Ηλεκτρονικός Μηχανικός και εργάζεται στον ΟΤΕ, Σάκης Σαραμούρτσης, Μηχανολόγος Μηχανικός, και Αφεντούλης Στρατάκης, απόφοιτος τεχνικής σχολής με έντονη συμμετοχή στα κοινά.

 Ακολουθούν αναλυτικά βιογραφικά των νέων υποψηφίων.

 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

 Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1974 και είναι μόνιμος κάτοικος Ωραιοκάστρου από το 2004. Είναι απόφοιτος  του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Πληροφορική από το ίδιο Τμήμα. Έχει πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Μιλάει άριστα Αγγλικά και γνωρίζει Ιταλικά. Εργάζεται σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση στη Διαχείριση Έργωv για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες και συγκεκριμένα σε πρόγραμμα του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο υλοποιείται από το δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ΑΡΣΙΣ και τους Γιατρούς του Κόσμου. Εργάστηκε ως εκπαιδευτικός στο ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης και ως σύμβουλος στον Ιδιωτικό τομέα.

ΚΑΛΩΝΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) ΤΟΥ ΠΑΥΛΟY

 Γεννήθηκε στο Ωραιόκαστρο το 1966, κατοικεί στο Παλαιόκαστρο, είναι παντρεμένος με την Όλγα Γρηγοριάδου και έχει ένα γιο. Είναι τραπεζικός υπάλληλος από το 1990. Μέλος του Δ.Σ. του Κεραυνού Ωραιοκάστρου για μία 3ετία κατά τη διάρκεια της οποίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος του γυναικείου τμήματος μπάσκετ και των ακαδημιών του, ικανοποιώντας το χρόνιο αίτημα πολλών αθλητριών, ενώ συγχρόνως ενεργοποίησε τις ακαδημίες του ανδρικού τμήματος στην εποχή προ της δημιουργίας του Κονταξοπούλειου γυμναστηρίου. Υπήρξε δραστήριο μέλος της ομάδας δράσης «Αλληλεγγύη για Όλους», ενώ συμμετέχει σε φορείς και συλλογικότητες και παράλληλα δραστηριοποιείται ιδιαίτερα σε κοινωνικές δράσεις.

 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Από τις νεότερες υποψηφίους του συνδυασμού. Γεννήθηκε το 1993 στην Τυφλίδα της Γεωργίας και κατοικεί εδώ και χρόνια στη Λητή. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Εργάζεται στον ΟΤΕ. Γνωρίζει αγγλικά και ρώσικα. Υπήρξε για χρόνια αθλήτρια του γυναικείου τμήματος της ομάδας Βόλεϊ του Δημόκριτου Μυγδονίας, ενώ σήμερα συνεχίζει να αγωνίζεται σε ομάδα της Νεάπολης.

 ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΣΑΚΗΣ

 Γεννήθηκε το 1958 στη Νεοχωρούδα όπου και ζει μόνιμα. Είναι έγγαμος και έχει δύο γιους. Είναι πτυχιούχος της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών. Ξεκίνησε την επαγγελματική του δραστηριότητα το 1981 στο τμήμα αξιολόγησης και επενδύσεων του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Από το 1985 μέχρι και σήμερα ασχολείται επαγγελματικά με την πτηνοτροφία. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Νεοχωρούδας. Γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεοχωρούδας «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ». Πρόεδρος του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Νεοχωρούδας. Υπήρξε αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Νεοχωρούδας και Πενταλόφου.

 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ

 Γεννήθηκε το 1975 στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας και κατοικεί στη Φιλαδέλφεια της δημοτικής ενότητας Καλλιθέας. Είναι παντρεμένος με την Ράνια Ελευθεριάδου και έχει μια κόρη 15 ετών. Είναι απόφοιτος τεχνικής σχολής με ειδικότητα τεχνίτης εργαλειομηχανών, πιστοποιημένος συγκολλητής PE και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Πολλά χρόνια συμμετέχει στα κοινά σαν ενεργός πολίτης, ενώ είναι υποψήφιος για δεύτερη φορά στο ψηφοδέλτιο της «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», ορμώμενος από γνήσιο και ανιδιοτελές ενδιαφέρον για την καθημερινότητα του πολίτη και την ανάδειξη των προβλημάτων του δήμου Ωραιοκάστρου.

Δελτίο Τύπου. Η «Αλληλεγγύη – Ανατροπή», με επικεφαλής τον Γρηγόρη Εδιρνέλη, στον αγώνα της να διεκδικήσει ένα καλύτερο «αύριο» για το δήμο Ωραιοκάστρου, με την καλύτερη δυνατή βελτίωση και αξιοποίηση των επιχειρηματικών και τοπικών χαρακτηριστικών της περιοχής, με σεβασμό στο περιβάλλον, στον πολιτισμό και με το βλέμμα στην καινοτομία αξιοποιώντας τα εργαλεία που έχει στα χέρια της η Τοπική Αυτοδιοίκηση, φροντίζει να έχει δίπλα της τους κατάλληλους συνοδοιπόρους και συναγωνιστές.

Οι υποψήφιοι της παράταξης «Αλληλεγγύη – Ανατροπή» αποτελούν ενεργά μέλη της κοινωνίας του Ωραιοκάστρου, ξεχωριστές προσωπικότητες στον τομέα του πολιτισμού, στις επιστήμες, στην επαγγελματική σταδιοδρομία, στους κοινωνικούς αγώνες, στην ανιδιοτελή κοινωνική προσφορά. Η ανατροπή του σημερινού φθαρμένου μοντέλου διοίκησης του Δήμου, η ενεργοποίηση όλων των δημιουργικών δυνάμεων της κοινωνίας και η ώθηση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου δήμου, με προτεραιότητα τον πολίτη, τον άνεργο, τον επιχειρηματία, την κοινωνική συνοχή και την Αλληλεγγύη, απαιτεί την ενεργοποίηση ανθρώπων που έχουν την ικανότητα και την ορμή να βοηθήσουν ουσιαστικά.

Η παράταξη «Αλληλεγγύη – Ανατροπή» που θα διεκδικήσει το δήμο Ωραιοκάστρου ανακοινώνει τους πρώτους πέντε υποψηφίους οι οποίοι είναι ο Γιάννης – Πέτρος Ευστρατίου, Διευθυντής του Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», η Μαρία Παπαδοπούλου, Τομεάρχης Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου,  ο Μενέλαος Πειστικός, φοιτητής επί πτυχίω στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΑΠΘ και απόφοιτος του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, ο Χαράλαμπος Τσαϊρέλης, σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, διευθύνων σύμβουλος σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και μέλος της διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, και ο Πασχάλης Χατζηευαγγέλου, πολιτικός μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην εφαρμοσμένη υπολογιστική δομική μηχανική.

 

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι της παράταξης «Αλληλεγγύη – Ανατροπή» θα ανακοινωθούν σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Τα βιογραφικά των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ

 Γεννήθηκε το 1957 στην Αφρική από γονείς μικρασιατικής καταγωγής. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικεύθηκε στην Παθολογική Ανατομική. Ασχολείται κυρίως με τη διάγνωση όγκων σε βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα. Εργάστηκε για 13 χρόνια σε Ινστιτούτα της Γερμανίας και έλαβε τον τίτλο του διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Φράιμπουργκ το 1992. Από τα τέλη του 2000 και μέχρι σήμερα είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». Κατοικεί στο Ωραιόκαστρο από το 2007. Είναι μέλος του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου». Είναι παντρεμένος και έχει 3 γιους.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

 Γεννήθηκε το 1961 στα Γιαννιτσά και κατοικεί στο Ωραιόκαστρο από το 1991. Είναι παντρεμένη με τον Βασίλη Μιχαηλίδη και μητέρα δύο αγοριών. Εργάζεται ως Τομεάρχης Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου». Είναι απόφοιτος της Α.Κ.Σ.Α.Ν.Θ. (Ανωτέρα Κρατική Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων Θεσσαλονίκης) και κάτοχος μεταπτυχιακού στο Marketing Υπηρεσιών Υγείας. Γνωρίζει αγγλικά και είναι μέλος σε επαγγελματικούς συλλόγους καθώς και μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου».

Έχει έντονη κοινωνική δράση και συμμετέχει σε διάφορες εθελοντικές προσπάθειες που έχουν στόχο την κοινωνική συνοχή και την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μέσα από την ανακύκλωση πλαστικών καπακιών έχει βοηθήσει στην αγορά ηλεκτρικού καροτσιού και ορθοπεδικών βοηθημάτων. Συμμετέχει ως υποψήφια στις δημοτικές εκλογές γιατί θέλει να βοηθήσει στην ενίσχυση των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, έτσι ώστε ο κάθε πολίτης να έχει εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και έγκυρη θεραπευτική άποψη και φροντίδα.

ΠΕΙΣΤΙΚΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Γεννήθηκε το 1995 και είναι από τους νεότερους υποψηφίους. Φοιτητής επί πτυχίω στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και απόφοιτος του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης. Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά. Είναι συνθέτης και πιανίστας. Έχει πτυχίο Αντίστιξης, Αρμονίας και Πιάνου στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και πρόσφατα κέρδισε το 3ο βραβείο (μεταξύ 111 συμμετοχών) στον παγκόσμιο διαγωνισμό σύνθεσης «7th Molinari String Quartet Composition Competition», για τέσσερα έγχορδα, που πραγματοποιήθηκε στο Μόντρεαλ ενώ ταυτόχρονα πήρε και το 1ο βραβείο κοινού. Επίσης ως συνθέτης έχει κερδίσει 2ο Βραβείο στον παγκόσμιο διαγωνισμό σύνθεσης για σόλο πιάνο «4th Opus Dissonus Composition Competition», ενώ συμμετείχε και στο παγκόσμιο Φεστιβάλ Σαξοφώνου 2018 στο Ζάγκρεμπ με κομμάτι του για πιάνο και σαξόφωνο.

ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 Γεννήθηκε την 11/1/1966 και κατοικεί στη Γαλήνη Ωραιοκάστρου. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Έχει σπουδάσει Τηλεπικοινωνίες στο Πολυτεχνείο του Βρότσλαβ, στο Τμήμα Μεταφορών του Πολυτεχνείου Κρακοβίας και  Ευρωπαϊκή Ιστορία και Πολιτισμό στο ΕΑΠ. Μιλάει τρεις ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Πολωνικά και Ιταλικά.  Η επαγγελματική δραστηριότητα και απασχόλησή του εντοπίζεται στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων, ενώ είναι και σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης. Έχει διατελέσει διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, από το 1995.  Υπεύθυνος σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης σε δεκάδες εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, σχετικά με την εκπαίδευση την απασχόληση και την τοπική ανάπτυξη.  Έχει συνεργαστεί με Δήμους και Περιφέρειες στο πλαίσιο προγραμμάτων, όπως ΤΟΠΣΑ – ΤΟΠΕΚΟ, INTERREG, ERASMUS, LEONARDO κ.α.

Σήμερα είναι μέλος της Διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και του ΕΛΣΕΚΕΚ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ). έων και Κηδεμόνων αλλά και ενεργό μέλος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου.

ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

 Γεννήθηκε το 1983 και κατοικεί στο Δρυμό. Είναι παντρεμένος με την Δάφνη Επιμενίδου και έχει ένα γιο. Είναι Πολιτικός Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην εφαρμοσμένη υπολογιστική δομική μηχανική, έχει εκπαιδευτική επάρκεια ως Πολιτικός Μηχανικός για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής και διατηρεί τεχνικό γραφείο στο Δρυμό ως ελεύθερος επαγγελματίας και παράλληλα Εκπαιδευτικός Πολιτικός μηχανικός στην ιδιωτική μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά.

Συμμετείχε ως υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2006, επίσης ως υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014 με τον συνδυασμό «Αλληλεγγύη- Ανατροπή» και ως υποψήφιος Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης στις εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015. Είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος στην υποστήριξη ατόμων με κινητικά προβλήματα.

 

Μοιραστείτε το άρθρο!!!

  Σχολιάστε

  Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  *


  8 × = 56